KUKA Roboter Controller KR C5

verfügbar

CYBERTECH KR 22 R1610-2

Achse: 6
Max. Arbeitsbereich: 1610mm
Traglast: 6kg
Ausverkauft

KR 1000 1300 Titan PA

Achse: 4
Max. Arbeitsbereich: 3,202mm
Traglast: 1,300kg
Ausverkauft

KR SCARA

Achse: 4
Max. Arbeitsbereich: 500/700mm
Traglast: 6kg
Ausverkauft

KR DELTA KR 3 D1200 HM Hygieneroboter

Achse: 4
Max. Arbeitsbereich: 600mm
Traglast: 6kg
Ausverkauft

KR 4 R600 AGILUS

Max. Arbeitsbereich: 600mm
Traglast: 6kg
Ausverkauft

CYBERTECH nano, KR 6 R1840-2

Achse: 6
Max. Arbeitsbereich: 1840mm
Traglast: 6kg
Ausverkauft

KR AGILUS EX Explosionsschutz

Achse: 6
Max. Arbeitsbereich: 901,5/1101 mm
Traglast: 6/10kg
Ausverkauft

LBR MED 7 R800

Achse: 7
Max. Arbeitsbereich: 800mm
Traglast: 7kg
Ausverkauft

KR CYBERTECH NANO KR 8 R1640-2

Achse: 6
Max. Arbeitsbereich: 1,640mm
Traglast: 8kg
Ausverkauft

KR 8 R2100-2 ARC HW

Achse: 6
Max. Arbeitsbereich: 2,101mm
Traglast: 8kg
Ausverkauft

KR Cybertech Nano KR 10 R1440-2

Achse: 6
Max. Arbeitsbereich: 1,440mm
Traglast: 10kg
Ausverkauft

KR CYBERTECH Nano ARC KR 8 R1440-2 ARC HW

Achse: 6
Max. Arbeitsbereich: 1,641mm
Traglast: 10kg
Ausverkauft

KR 8 R1640-2 ARC HW

Achse: 6
Max. Arbeitsbereich: 1,641mm
Traglast: 10kg
Ausverkauft

KR 12 R1810-2

Achse: 6
Max. Arbeitsbereich: 1,813mm
Traglast: 12kg
Ausverkauft

LBR MED 14 R800

Achse: 7
Max. Arbeitsbereich: 820mm
Traglast: 14kg
Ausverkauft

KR 16 R2010-2

Achse: 6
Max. Arbeitsbereich: 2,013mm
Traglast: 16kg
Ausverkauft

CYBERTECH KR 20 1810-2

Achse: 6
Max. Arbeitsbereich: 1,813mm
Traglast: 20kg
Ausverkauft

KR 20 R1810-1

Achse: 6
Max. Arbeitsbereich: 1,813mm
Traglast: 20kg
Ausverkauft

KR 20 R3100

Achse: 6
Max. Arbeitsbereich: 3,101mm
Traglast: 20kg
Ausverkauft

KR 30 R2100

Achse: 6
Max. Arbeitsbereich: 2,101mm
Traglast: 30kg
Ausverkauft

KR 70 R2100

Achse: 6
Max. Arbeitsbereich: 2,101 mm
Traglast: 70kg
Ausverkauft

KR 120 R2700-2

Achse: 6
Max. Arbeitsbereich: 1,069mm
Traglast: 120kg
Ausverkauft

KR 120 R3100-2

Achse: 6
Max. Arbeitsbereich: 3,100mm
Traglast: 120kg
Ausverkauft

KR 120 R3200-1 PA*

Achse: 5
Max. Arbeitsbereich: 3,195mm
Traglast: 120kg
Ausverkauft

KR 150 R2700-2

Achse: 6
Max. Arbeitsbereich: 2,701mm
Traglast: 150kg
Ausverkauft

KR 180 R2900-2

Achse: 6
Max. Arbeitsbereich: 2,900mm
Traglast: 180kg
Ausverkauft

KR 180 R3500-2 K

Achse: 6
Max. Arbeitsbereich: 3,505mm
Traglast: 180kg
Ausverkauft

KR 240 R3200-1 PA*

Achse: 5
Max. Arbeitsbereich: 3,195mm
Traglast: 180kg
Ausverkauft

KR 210 R3100-2

Achse: 6
Max. Arbeitsbereich: 3,100mm
Traglast: 210kg
Ausverkauft

KR 240 R2900-2

Achse: 6
Max. Arbeitsbereich: 2,900mm
Traglast: 240kg
Ausverkauft

KR 240 R3330

Achse: 6
Max. Arbeitsbereich: 3,326mm
Traglast: 240kg
Ausverkauft

KR 250 R2700-2

Achse: 6
Max. Arbeitsbereich: 2,701mm
Traglast: 250kg
Ausverkauft

KR 280 R3080

Achse: 6
Max. Arbeitsbereich: 3,076mm
Traglast: 280kg
Ausverkauft

KR 300 R2700-2

Achse: 6
Max. Arbeitsbereich: 2,701mm
Traglast: 300kg
Ausverkauft

KR 340 R 3330

Achse: 6
Max. Arbeitsbereich: 3,326mm
Traglast: 340kg
Ausverkauft

KR 420 R3080

Achse: 6
Max. Arbeitsbereich: 3,076mm
Traglast: 420kg
Ausverkauft

KR 420 R3330

Achse: 6
Max. Arbeitsbereich: 3,326mm
Traglast: 420kg
Ausverkauft

KR 480 R3330 MT

Achse: 6
Max. Arbeitsbereich: 3,326mm
Traglast: 480kg
Ausverkauft

KR 480 R3400-2

Achse: 6
Max. Arbeitsbereich: 3,400mm
Traglast: 480kg
Ausverkauft

KR 500 R2830

Achse: 6
Max. Arbeitsbereich: 2,826mm
Traglast: 500kg
Ausverkauft

KR 500 R2830 MT

Achse: 6
Max. Arbeitsbereich: 2,826mm
Traglast: 500kg
Ausverkauft

KR 510 R3080

Achse: 6
Max. Arbeitsbereich: 3,076mm
Traglast: 510kg
Ausverkauft

KR 480 R3700-2

Achse: 6
Max. Arbeitsbereich: 3,100mm
Traglast: 560kg
Ausverkauft

KR 600 R2830

Achse: 6
Max. Arbeitsbereich: 2,826mm
Traglast: 600kg
Ausverkauft

KR 800 R2800-2

Achse: 6
Max. Arbeitsbereich: 2,800mm
Traglast: 800kg
Ausverkauft

KR 1000 Titan

Achse: 6
Max. Arbeitsbereich: 3,202mm
Traglast: 1000kg
Ausverkauft

KR 3 D1200

Achse: 4
Max. Arbeitsbereich: 600 mmmm
Traglast: 3 kg
Ausverkauft

KR 3 D1200 2 HM

Achse: 4
Max. Arbeitsbereich: 600 mm
Traglast: 3kg
Ausverkauft

KR 40 PA

Achse: 4
Max. Arbeitsbereich: 2,091mm
Traglast: 40kg
Ausverkauft

KR 120 R2700-2

Achse: 6
Max. Arbeitsbereich: 2,701mm
Traglast: 120kg
Ausverkauft

KR 120 R3900-2 K

Achse: 6
Max. Arbeitsbereich: 2,900mm
Traglast: 120kg
Ausverkauft

KR 120 R3500-2 P

Achse: 6
Max. Arbeitsbereich: 3,505 mm
Traglast: 120kg
Ausverkauft

KR 150 R3100-2

Achse: 6
Max. Arbeitsbereich: 3,100mm
Traglast: 150kg
Ausverkauft

KR 180 R3200-1 PA*

Achse: 5
Max. Arbeitsbereich: 3,195mm
Traglast: 180kg
Ausverkauft

KR 210 R2700-2

Achse: 6
Max. Arbeitsbereich: 2,701mm
Traglast: 210kg
Ausverkauft

KR 210 R3300-2 K

Achse: 6
Max. Arbeitsbereich: 3,305mm
Traglast: 210kg
Ausverkauft

KR 270 R3100-2 K

Achse: 6
Max. Arbeitsbereich: 3,105mm
Traglast: 270kg
Ausverkauft

KR QUANTEC HC

Achse: 6
Max. Arbeitsbereich: 2,701mm
Traglast: 300kg
Ausverkauft

KR 300-2 PA

Achse: 5
Max. Arbeitsbereich: 3,150 mm
Traglast: 300kg
Ausverkauft

KR 360 R2830

Achse: 6
Max. Arbeitsbereich: 2,826mm
Traglast: 360kg
Ausverkauft

KR 640 R2800-2

Achse: 6
Max. Arbeitsbereich: 2,800mm
Traglast: 640kg
Ausverkauft

KR 700 PA

Achse: 6
Max. Arbeitsbereich: 3,320mm
Traglast: 700kg
Ausverkauft

KR 1000 L950 Titan PA

Achse: 4
Max. Arbeitsbereich: 3,601mm
Traglast: 950kg
Ausverkauft

KR 1000 L750 titan

Achse: 6
Max. Arbeitsbereich: 3,601mm
Traglast: 1000kg